Cennik 2024

Ceny od 280 zł. do 410 zł

Ceny dotyczą apartamentów 4 i 5 osobowych, każdy apartament to 33m2, odległość od plaży wynosi 400m.

Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku na poniżej podane konto (w wysokości 30% wartości całego pobytu) w ciągu 3 dni od rezerwacji telefonicznej. Pozostała należność regulowana jest gotówką w dniu przyjazdu. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu poniżej.
Dodatkowo naliczana jest opłata klimatyczna 2zł. od osoby na dobę.
Dodatkowa osoba w pokoju powyżej 2 roku życia 40zł za dobę.
Dane do przelewu: Agnieszka Kostrzewa ul.Chełmońskiego 9/20 02-495 Warszawa nr.konta 65 1160 2202 0000 0003 6573 5806Regulamin

I. Postanowienia ogólne Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych zamieszczonych na www.willaagneskarwia.pl

 1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 2. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między Willą Agnes a klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

II. Dokonanie rezerwacji i zasady płatności

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailem.
 2. Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 3 dni od chwili złożenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu.
 3. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku, Klient otrzyma e-mail lub sms z potwierdzeniem.
 4. W dniu rozpoczęcia pobytu lub najpóźniej w dniu nastepnym klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 5. Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu pobytu klient zobowiązany jest zapłacić za całość rezerwacji.
 6. W każdym przypadku płatność całości opłaty za pobyt i uznanie rachunku wynajmującego musi nastąpić przed przekazaniem wynajmowanego lokalu do dyspozycji klienta.
 7. W przypadku rezygnacji z najmu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

III. Warunki i zakres najmu apartamentów i pokoi

 1. Umowa zawarta pomiędzy Willą Agnes a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem miejsc noclegowych. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz opłatę klimatyczną i sprzątanie końcowe. Właściciel nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu.
 2. Minimalny okres wynajmu wynosi 7 dni. Nie dotyczy: długich weekendów, okresu przed sezonem.

IV. Obowiązki Klienta i zakwaterowanie

 1. Zakwaterowanie następuje od godz. 16.00 do 23.00 w dniu przyjazdu wykwaterowanie od godz.7.00 do- godz. 10.00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 2. Przy pobraniu kluczy do lokalu klient okazuje dowód tożsamości.
 3. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na karcie meldunkowej. Klient zobowiązany jest do poinformowania Willi Agnes telefonicznie lub elektronicznie o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. W przypadku przekroczenia tej liczby właściciel ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 4. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu. W przypadku wyrządzenia szkód w tym obiekcie klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce właściciela lub osoby odpowiedzialnej za klucze. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia.
 5. W pokojach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody właściciela.
 6. W przypadku zgubienia kluczy do pokoi lub drzwi wejściowych goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł za każdy klucz.
 7. W pokojach i na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (w przeciwnym wypadku grozi kara pieniężna w wysokości 500 zł).
 8. Klienci zobowiązani są do utrzymywania obiektu w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w pokojach jest niedozwolone (złamanie regulaminu grozi karą w wysokości 1.000 zł).
 9. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową, Klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 10. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.
 11. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie - właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.
 12. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody wynajmującego.
 13. Zasady porządkowe korzystania z danego Lokalu mogą być bardziej szczegółowo opisane w regulaminie porządkowym obowiązującym w danym Lokalu.

VI. Zmiana cen

 1. Willa Agnes zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

VI. Prawo właściwe

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Willa Agnes